Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki handlowe (OWH) obowiązują w stosunku do wszystkich umów, transakcji handlowych, dostaw i pozostałych usług firmy HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. W razie konieczności jako uzupełnienie OWH stosuje się zwyczaje handlowe, zwyczaje i praktyki branżowe oraz ogólnie przyjęte i akceptowane reguły. HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. publikuje OWH w Internecie oraz wskazuje na nie w korespondencji i dokumentacji handlowej. OWH są do wglądu w siedzibie HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o.. Zapoznanie się z treścią OWH leży w interesie klientów i kontrahentów HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o..

Oferta

Oferta HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. pozostaje niewiążąca aż do momentu jej pisemnego potwierdzenia. Umowy ustne wymagają pisemnego potwierdzenia przez HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o.

Zamówienie / zapłata za towar

W przypadku towarów, które nie są dostępne wprost z magazynu HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. obowiązują następujące reguły składania zamówień, płatności oraz dostaw: - z chwilą uzgodnienia wszystkich szczegółów technicznych i handlowych HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. wystawia klientowi fakturę proforma. Na podstawie faktury proforma klient dokonuje zapłaty za towar (lub wpłaca zadatek w uzgodnionej wysokości). Dzień dokonania przez klienta zapłaty uznaje się za dzień złożenia zamówienia. Od tego momentu rozpoczynają swój bieg uzgodnione terminy dostaw/odbiorów towaru. W przypadku zwłoki w odbiorze/zapłacie mają zastosowanie odpowiednie zapisy OWH.

Reklamacje / gwarancja

Klient decydując się na produkt wykonany między innymi z materiałów naturalnych takich jak drewno- akceptuje jego naturalne cechy i właściwości. Szczególnie chodzi tu o właściwości biologiczne, fizyczne i chemiczne, jak również szeroki wachlarz naturalnych kolorów, struktury i innych cech zawartych w jednym rodzaju drewna. Wypowiedzi pracowników HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. oraz pokazywane próbki nie stanowią danych dotyczących jakości towaru i mogą być traktowane jedynie poglądowo. Na produkty z litego drewna nie jest udzielana gwarancja. HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. jako producent wyrobów z drewna nie ma wpływu na takie czynniki oddziaływujące na drewno jak warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, wilgotność otoczenia, sposób konserwacji drewna przez Klienta, itp. W przypadku kiedy towar jest wysyłany do Klienta transportem HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o., a Klient stwierdzi wadliwość towaru jest on mimo tego zobowiązany do jego odbioru i prawidłowego przechowywania. Reklamowany towar musi pozostać w stanie nienaruszonym, tzn. nie może zostać przetworzony (np. pocięty, pomalowany, zamontowany). Wady towaru należy zgłaszać natychmiast po ich stwierdzeniu (nie później niż po upływie 14 dni). Reklamacje zgłoszone później, a także reklamacje zgłaszane w stosunku do towarów przetworzonych nie będą uwzględniane. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o stosowne normy jakościowe, a w przypadku ich braku w oparciu o zwyczaje branżowe i handlowe. Wyklucza się roszczenia Klienta o odszkodowanie i zwrot poniesionych wydatków.

Odbiór

W przypadku kiedy stwierdzono w trakcie odbioru przedmiotu umowy wady lub usterki, HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. zobowiązany jest je usunąć w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony ustalają, iż nie jest wadą wykonanie przedmiotu umowy mieszczącego się w obowiązujących normach, czyli zgodnie z obowiązującymi normami. Jeżeli wady nadają się do usunięcia Inwestor może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, a po upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie robót na koszt HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy terminu. Jeżeli wady wskazane w protokole odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia albo gdy HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim gdy wady nie są istotne, tj. gdy nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu robót zgodnie z jego przeznaczeniem - Inwestor może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. W przypadku, gdy Inwestor nie przystąpi do odbioru wykonanych robót w terminie do 1 dnia od daty zgłoszenia przez HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o.gotowości do przystąpienia do odbioru, HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. sporządzi jednostronny protokół przekazania robót, ze skutkiem odbioru i jest w tym przypadku upoważniony do wystawienia faktury VAT za wykonane roboty bez podpisu Inwestora. Dokładny termin (datę i godzinę) przystąpienia do odbioru wykonanych robót Strony każdorazowo ustalają drogą elektroniczną W przypadku odmowy sporządzenia i podpisania protokołu odbioru przez Inwestora, HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. może jednostronnie sporządzić i podpisać protokół odbioru, ze skutkiem odbioru.

Roboty dodatkowe

Roboty dodatkowe uważa się za powierzone HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o., pod warunkiem, że strony zawarły na piśmie pod rygorem nieważności, dodatkowe porozumienie w formie aneksu do niniejszej umowy, w którym określiły zakres robót dodatkowych, termin realizacji oraz wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia zakresu robót określonych w umowie, HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. ma prawo obciążyć Inwestora za dotychczas poniesione koszty, ponadto HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. może domagać się od Inwestora odszkodowania za potencjalnie utracone korzyści. Jeżeli zmniejszenie zakresu robót ma wpływ na koszty realizacji umowy przez HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. (np. utrata lub zmniejszenie rabatów lub upustów dla Wykonawcy na materiały, urządzenia, itp.) poprzez zwiększenie cen i kosztów jednostkowych, wówczas HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. dokona ponownej wyceny realizacji przedmiotu umowy, która zostanie ujęta w formie aneksu do umowy. Przy zmniejszeniu przez Inwestora zakresu robót HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. ma prawo do anulowania udzielonych rabatów lub upustów na rzecz Inwestora. Wprowadzenie przez Inwestora zmiany ilości lub rodzaju robót wymaga bezzwłocznego poinformowania HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. o tym fakcie drogą mailową. HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. w terminie do 5 dni od daty uzyskania takiej oficjalnej informacji dokona wyceny prac dodatkowych. Inwestor zapłaci HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. wynagrodzenie z tytułu wykonania robót dodatkowych przed przystąpieniem przez HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. do ich wykonania. Rozliczenie robót zmniejszających lub zwiększających dokonane zostanie w oparciu o wycenę HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o..

Nieprzewidziane zdarzenia

Strony ustalają szczególne zasady postępowania na wypadek zaistnienia okoliczności siły wyższej. Przez siłę wyższą zwaną dalej „Siłą Wyższą” rozumieć należy zdarzenia zewnętrzne mające wpływ na realizację umowy, których nie można przewidzieć i są one niezależne od działania Inwestora lub Wykonawcy, i których przy zachowaniu należytej staranności, nie można uniknąć ani im zapobiec. Jeżeli, którakolwiek ze Stron musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach umowy na skutek zaistnienia Siły Wyższej - powiadomi o tym fakcie drogą mailową drugą Stronę w okresie 5 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, określając zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji umowy. Strona, która przekazała takie powiadomienie będzie zwolniona ze swoich zobowiązań lub z dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo, jak będzie trwało to zdarzenie. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie przedłużany stosownie do czasu trwania zdarzenia, o którym mowa wyżej. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację umowy niezwłocznie, jak tylko będzie to możliwe. Opóźnienie lub brak realizacji postanowień umowy spowodowane zdarzeniem Siły Wyższej nie będzie stanowiło podstawy do rozwiązania umowy, z zastrzeżeniem ustępu poniższego oraz wniesienia jakichkolwiek roszczeń z tytułu szkody (lub dodatkowych kosztów) poniesionych przez drugą Stronę.

Terminy dostawy / odbioru towaru.

Realizacja przedmiotu umowy będzie przebiegała zgodnie z terminami określonymi w umowie. Aktualizowanie terminów drogą mailową w przypadkach enumeratywnie wymienionych umowie, nie wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy. W każdym przypadku gdy Inwestor nie dotrzyma terminów określonych w niniejszej umowie wówczas Wykonawca ma prawo do jednostronnej zmiany terminów określonych w informując o tym fakcie Inwestora drogą mailową zgodnie z zapisami. Wykonawca ma prawo do przesunięcia terminu realizacji umowy ze swojej winy do 15 dni, informując o tym fakcie Inwestora drogą mailową W przypadku nieterminowych płatności ze strony Inwestora lub niewywiązania się przez Inwestora z jego obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Wykonawca może sam z wyłączeniem Inwestora przesunąć termin realizacji umowy informując o tym fakcie Inwestora drogą mailową. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z realizacją przedmiotu umowy, termin niniejszej umowy może zostać przesunięty przez Wykonawcę o ilość dni wskazanych przez niego jako niezbędnych do prawidłowego wykonania robót dodatkowych. Wykonawca poinformuje Inwestora o tym fakcie drogą mailową W przypadku występowania warunków atmosferycznych niesprzyjających lub uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, termin zakończenia prac objętych umową zostaje przesunięty o ilość dni wstrzymanych przez warunki niesprzyjające lub uniemożliwiające, przy czym przez warunki niesprzyjające lub uniemożliwiające Strony rozumieją warunki atmosferyczne uniemożliwiające lub utrudniające Wykonawcy wykonanie robót zgodnie z przyjętą przez niego technologią i metodami budowy, gwarantującymi odpowiednią jakość robót. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z okoliczności leżących po stronie Inwestora oraz za okoliczności wynikające z siły wyższej. W przypadku zmiany któregokolwiek z terminów realizacji umowy określonych w umowie z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Strony przyjmują, iż podczas ustalania nowych terminów realizacji umowy każdorazowo będą uwzględniane zaplanowane lub zakontraktowane przez Wykonawcę realizacje inwestycji dla innych klientów Wykonawcy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w związku ze zmianami terminów realizacji przedmiotowej umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada. Określone w umowie terminy podlegają proporcjonalnemu wydłużeniu o czas (ilość dni) jaki po stronie Inwestora zostanie przeznaczony na podjęcie decyzji, uzgodnień lub działań związanych z realizacją przedmiotowej umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w związku ze wskazanymi w powyższym zdaniu działaniami lub zaniechaniami Inwestora. Termin dostawy/odbioru towarów z reguły podawany jest w przybliżeniu. Termin dostawy/odbioru może się wydłużyć. W szczególności dotyczy to sytuacji, w których również do HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. nie dostarczono towarów w uzgodnionym terminie, a także w sytuacji nadzwyczajnych warunków pogodowych, strajków, poważnych zakłóceń na drogach dojazdowych, itp. W przypadku kiedy towar jest już gotowy do odbioru HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. informuje o tym klienta. Od tego momentu klient ma 3 dni na zapłatę za towar (w całości lub w pozostałej części w zależności od szczegółowych uzgodnień z klientem) oraz na dokonanie odbioru towaru. W przypadku, kiedy towar ma być dostarczony do klienta transportem HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o., wtedy powyższy 3 dniowy termin dotyczy konieczności zapłaty za towar. Po dokonaniu zapłaty towar zostanie dostarczony do klienta w terminie ustalonym pomiędzy stronami. W przypadku zwłoki klienta w odbiorze towaru (lub odpowiednio w zapłacie za towar) HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. pisemnie (pocztą, za pośrednictwem faxu, poczty internetowej, itp.) wzywa klienta do odbioru towaru/zapłaty za towar wyznaczając mu w tym celu dodatkowy 3 dniowy termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. magazynuje ten towar na koszt i ryzyko klienta. Koszt magazynowania wynosi 0,5% wartości netto towaru (wg. cen sprzedaży z tej konkretnej transakcji) za każdy dzień magazynowania. Od tego momentu rozpoczyna bieg kolejny 10 dniowy termin do odbioru tego towaru/zapłaty za ten towar. Bezskuteczny upływ tego kolejnego 10 dniowego terminu jest rozumiany jako ostateczne odstąpienie klienta od zakupu. Jeśli na poczet towaru wpłacono zadatek, zadatek ten przepada na rzecz HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o.. Po upływie tego terminu HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. ma prawo sprzedać towar oraz domagać się od Klienta zwrotu kosztów magazynowania. Jeżeli Klient terminowo zapłacił za towar (lub uzgodniono odroczony termin płatności), który znajduje się już na magazynie HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o., a zostało uzgodnione, że towar będzie dostarczony do Klienta transportem HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o., wtedy dostawa nastąpi w terminie 7 dni od momentu zapłaty, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeżeli uzgodniono, że Klient odbierze towar własnym transportem, odbiór może nastąpić bezzwłocznie.

Warunki dostawy i montażu

W przypadku dostawy realizowanej przez HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. po stronie klienta pozostaje przygotowanie dojazdu bezpośrednio do miejsca posadowienia budynku (fundamentów) klient odpowiada za utwardzenie gruntu do posadowienia budynku pozwalające na dojechanie samochodami cężarowymi oraz dźwigiem. W przypadku gdy do działki klienta prowadzi droga gruntowa przy której rosną drzewa i w świetle drogi znajdują się gałęzie mogące uszkodzić moduły domu lub pojazdy - klient odpowiada za udrożnienie drogi (wycięcie gałęzi na szerokości drogi 3.5m i do wysokości 4.2m). Jeżeli klient nie udrożni drogi i nie przygotuje dojazdu do fundamentów (potrzebne minimum 5m) ekipa montażowa HAUSFORMATOR może odmówić wjazdu w tak nieprzygotowany teren i rozładować moduły domu w najbliższym możliwym miejscu (na odpowiedzialność i ryzyko klienta) lub wrócić moduły domu do zakładu HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. na koszt i odpowiedzialność klienta. W przypadku gdy klient zadecyduje by wprowadzać moduły w nieprzygotowaną drogę (np. niewycietę gałęzie drzew) HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powierzchni dachu, obróbek dachowych, elewacji, stolarki okienno-drzwiowej itp. W przypadku stwierdzenia przez ekipę montującą HAUSFORMATOR wadliwie wykonanych funadamentów (fundamentów wykonywanych przez klienta) tj. fundamentów bez poziomu, niestabilnie osadzonych, wykonanych niezgodnie z projektem - ekipa montażowa HAUSFORMATOR może odmówić montrażu i wjazdu w tak nieprzygotowany teren i rozładować moduły domu w najbliższym możliwym miejscu (na odpowiedzialność i ryzyko klienta) lub wrócić moduły domu do zakładu HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o. na koszt i odpowiedzialność klienta.

Pozostałe postanowienia

Do momentu dokonania całkowitej zapłaty za towar pozostaje on własnością HAUSFORMATOR. Za moment zapłaty przyjmuje się moment wpływu środków na rachunek bankowy/do kasy HAUSFORMATOR. Miejscem spełnienia świadczeń jest Wrocław. Wszelkie spory między Stronami dotyczące Umowy należy rozstrzygać polubownie. W razie braku polubownego rozstrzygnięcia sporu w terminie nie krótszym niż 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od dnia pisemnego zgłoszenia roszczenia przez Stronę, która dochodzi swoich praw, wobec Strony naruszającej, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla HAUSFORMATOR POLSKA sp. z o.o.

Formularz kontaktowy

Umów wizytę w zakładzie

Jesteś zainteresowany naszymi domami? Odwiedź nas w zakładzie produkcyjnym i zobacz na żywo budynki w trakcie realizacji.

Top